» » Пономаренко Е.А. & Поправко Н.В. Бинарный урок
*** Актуальна інформація щодо прийому документів до 1-ого класу розміщена тут ***

Пономаренко Е.А. & Поправко Н.В. Бинарный урок

Автор: admin від 25-12-2015, 07:53

Сценарій інтегрованого уроку

Організаційна інформація

Тема уроку

Корень слова. Однокоренные слова. Весна. Погода.

Предмет

Російська та англійська мови, основи здоров'я, природознавство

Клас

2-В

Автор уроку (ПІБ, посада)

Пономаренко Олена Олександрівна, вчитель початкових класів; Поправко Наталія Василівна, вчитель англійської мови.

Освітня установа

Запорізька спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови № 7.

Район

Комунарський

Коротка характеристика класу

В класі навчається 31 учень: 17 хлопців та 13 дівчат.
Класний колектив має свого лідера та актив класу, які користуються повагою серед учнів.
В класі навчаються 3 відмінники: (Верескун Аніта, Горантла Рамеш, Перетятко Анастасія). Значна частина учнів навчаються на достатньо високому рівні.

Рівень навчальної мотивації учнів високий.
Учні класу неодноразово брали та беруть участь в позакласній роботі (виховні заходи, свята, вистави). Більшість учнів (86%) відвідують різноманітні позашкільні гуртки, спортивні секції.
Як і кожен класний колектив, клас має свої звичаї та традиції: спільне проведення свят, вітання іменинників, здійснення екскурсій та подорожей.

Клас доволі згуртований та організований, об'єднаний спільними інтересами.
Батьківський колектив приймає активну участь в організації навчально-виховного процесу в класі.

Методична інформація

Тип уроку

Бінарний

Цілі уроку

Дать учащимся представление об однокоренных (родственных) словах; раскрыть понятие «корень слова»; формировать умение определять родственные слова, выделять в них корень; обогащать лексический запас учащихся новыми терминами; учить различать однокоренные слова и синонимы; развивать образное мышление учащихся, связную речь; развивать умение работать в парах; воспитывать интерес к языковым явлениям.

Завдання уроку

Установить межпредметную связь с английским языком:

- ввести лексику по теме «Весна. Погода»;

- научить использовать изучаемые лексические единицы на уровне простых высказываний;

- развивать навыки аудирования, говорения, чтения, письма;

- на основе понятия «корень слова» в русском языке провести параллель со словообразованием в английском языке.

Знання, уміння, навички, якості, компетентності, компетенції, які актуалізують /набудуть/закріплять тощо учні в ході уроку

Актуалізуються:

Ø навчально-організаційні вміння і навички: здатність розуміти визначену вчителем мету навчальної діяльності, раціонально розподіляти час, планувати послідовність виконання завдань, організовувати навчальну діяльність у взаємодії з іншими її учасниками (у парі);

Ø навчально-інтелектуальні й творчі: здатність аналізувати мовні явища, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, вилучати зайве, групувати й класифікувати за певними ознаками, застосовувати аналогію;

Закріплюються:

Ø вміння і навички висловлювати аргументовані критичні судження, до­водити власну думку, переносити знання й способи діяльності в нову ситуацію;

Ø вміння використовувати різні способи перевірки та контролю своєї діяльності, оцінювати власні навчальні досягнення.

Пізнавальна компетентність: знання, вміння, навички на рівні Державного стандарту початкової школи; розвиток пізнавальних психологічних процесів: мислення, мовлення, пам’яті, уваги, уяви, сприймання; здатність виконувати творчі завдання, доводити правильність певного судження та власної думки.

Самоосвітня компетентність: зацікавленість учнів певним видом навчальних занять.

Особистісна компетентність: розвиток навичок самоконтролю та самооцінки.

Соціальна компетентність: продовжувати формувати досвід спілкування з однокласниками, вчити шанобливо ставитися до дорослих, виявляти готовність до взаємодопомоги, виконувати правила культури поведінки в соціумі.

Комунікативна компетентність: закріплювати вміння учнів сприймати на слух і розуміти почуту інформацію, читати текст і розуміти його зміст, вести діалог, висловлювати й доводити власну думку, переконувати, обґрунтовувати свої дії, міркування в усній та письмовій формі.

Необхідне обладнання і матеріали

· компьютер;

· интерактивная доска;

· раздаточный материал (карточки для индивидуальной работы);

· словарь урока;

· медиатека.

Докладний конспект уроку

Хід і зміст уроку

І. Мотивация учебной деятельности. Создание ситуации успеха.

- Ребята, как вы думаете, для чего человеку нужно быть грамотным?

( (Это нужно для того, чтобы спокойно и уверенно чувствовать себя среди грамотных людей. Правильно излагать свои мысли в устной и письменной речи.

- Каким вы хотите видеть сегодняшний урок?

(Интересным, насыщенным, весёлым и т. д.)

Желаю нам всем удачи!

Речевая зарядка (английский язык)

-How are you today?

-What day is it today?

-What month is it now?

-What season is it now?

-What can you see in spring?

-What do you wear in spring?

-What can you do in spring?

ІІ. Актуализация знаний.

1. Минутка каллиграфии.

- Давайте вспомним некоторые соединения букв русского языка. Предлагаю их записать у себя в тетрадях.

ень цв ок ор

веснянка цветок корень трава

- Поставьте ударение в словах. Что общего в словах? (Безударная гласная, все слова имена существительные.)

-Подчеркните безударные гласные, написание которых нужно проверить.

- Как проверить написание безударной гласной?

- Какое слово здесь лишнее? По какому признаку вы это определили?

(Корень – ударный первый слог)

- Какое слово имеет несколько значений? Как называются слова, которые имеют несколько значений? (корень, многозначные слова).

В толковом словаре под редакцией С.И.Ожегова дается несколько значений этого слова.

- Какие значения слова корень вам известны?

Приложение (презентация, слайд №2)

Природоведение Основы здоровья Математика Русский язык

- Какое отношение имеет слово «корень» к предмету «Русский язык»?

ІІІ. Выявление причины затруднения. Постановка учебной задачи.

- Как бы вы сформулировали задачу, которая стоит перед нами на этом уроке?

(1.Что называется корнем? 2. Какую грамматическую роль выполняет корень?)

- Сегодня на уроке нам предстоит узнать о новом лексическом значении слова «корень».

IV.Построение проекта выхода из затруднения. Решение учебной задачи.

- Сегодня я встретила в парке Мудрую Сову, нашу старую знакомую.

Она пришла к нам на урок и принесла с собой интересные задания, выполнив которые, мы сможем решить нашу учебную проблему.

Задание 1 от Мудрой Совы.

- Первое задание от Мудрой Совы: определите по какому признаку записаны слова в каждой строчке.

Приложение (презентация, слайд №3)

1. Умный, мудрый, разумный.

2. Ум, умный, умница.

- Мы можем сказать, что слова, записанные в первой строчке, близкие по значению? Составьте предложение с данными словами.

Книга – наш …………… друг.

(мудрый, умный, разумный)

- Изменилось ли значение предложения?

Сделайте вывод.

Вывод. Слова, записанные в первой строчке, близкие по значению.

- Объясните значение слов, записанных во второй строчке. Составьте словосочетания.

- Эти слова имеют общее в значении.

Вывод. Слова, которые имеют общее в значении, называются родственными.

Словарь урока.

Общее в значении

Родственные

Однокоренные

Общая часть

Корень

- Как вы понимаете значение слова родственные?

- Мы узнали, что родственные слова – это слова, у которых есть общее в значении. Но у этих слов есть ещё одно название.

Какое? Мы обязательно узнаем и вы мне в этом поможете. А ещё нам подскажет эта необычная кукла. Кто из вас знает, как её зовут? (Матрёшка).

Как устроена эта кукла?

Приложение (презентация, слайд №4)

Пролеска – лесник – лесок – лес.

(Раскрывается матрёшка, появляются слова).

- Мы можем назвать эти слова родственными? От какого слова произошли эти слова?

- Назовите в этих словах общую часть (лес).

- Общая часть родственных слов называется корнем. А слова, которые имеют общий корень называются однокоренными.

- В грамматике корень слова принято обозначать:

- Ребята, давайте вспомним задачу, которую мы поставили в начале урока.

- Какое значение имеет корень в грамматике? (Общая часть родственных слов. В корне заключается основное лексическое значение слова).

Физминутка («Open, close»).

- Ребята, а вам интересно узнать, есть ли в других языках в словах общая часть и как она называется?

Введение лексики (английский) Презентация XMind.

1. Подчеркните лишнее слово в каждой строке.

Wind, cloud, rain, snow, sun- «лишние» слова.

Лексическая работа с новыми словами (раздаточный материал 1) и работа с презентацией (иллюстрации к новой лексике)

2. Активизация лексики. Аудирование. Conversation «How’s the weather».

3. Pre-listening task. (Задание перед просмотром видео)

- Для описания чего используются новые слова в данном видео?

4. Выполнение задания во время просмотра.

- Заполнение таблицы новой лексикой из видео.

- Сравнение существительных и наречий (без введения терминов).

Вывод учащихся: в обоих случаях у слов есть общая часть.

5. Развитие навыка говорения.

- Задайте вопросы о погоде, используя новую лексику (работа в парах).

6. Закрепление изученного материала.

- Прослушать песню, пронумеровать картинки в нужном порядке (приложение 1)

Вывод: в английском языке тоже есть понятие «корень», общая часть слова.

Приложение (презентация, слайд №5,6)

лес

Корень

Русский язык

Английский язык

IV. Осмысление учебного материала.

- А сейчас мы научимся находить родственные слова среди других слов.

Задание 2 от Мудрой Совы.

Списать строчку, в которой записаны однокоренные слова. Выделить корень.

Приложение (презентация, слайд №7).

1. Весёлый, радостный, смешной.

2. Берёза, берёзка, берёзовый.

- Как вы определили эти слова?

- Проверьте, как вы выполнили задание, оцените свою работу.

- Как называются слова, которые вы находили?

- Вспомните, как называется общая часть родственных слов?

А слова, которые имеют общий корень?

- Мудрая Сова приготовила вам новое задание. «Спешите видеть».

Задание 3 от Мудрой Совы.

Работа в парах. Найти и подчеркнуть однокоренные слова.

Приложение (презентация, слайд №9).

На лугу цветёт цветок,

Не вплетёшь его в венок.

На него подул слегка,

Был цветочек – нет цветка.

- От какого слова образованы все эти слова? Выделите корень в словах?

Работа с учащимися в зоне ближайшего развития

(слово «цветка» не является однокоренным – это форма слова).

Проверка и оценка задания.

Задание 4 от Мудрой Совы.

«Одень слово». Упражнение в подборе родственных слов.

- Мы научимся подбирать родственные слова, которые относятся к разным частям речи.

Приложение (презентация, слайд №10).

Предмет Признак Действие

Зелень …. …

Звон … …

Взаимопроверка. Оценка работы товарища. Вывод.

Приложение (презентация, слайд №11).

Задание 5 от Мудрой Совы.

«Лишнее слово» Найти и почеркнуть «лишнее» слово.

- В каждой строчке подчеркните лишнее слово. Работу выполняем по рядам.

1. Гора, горе, горный. (1 ряд)

2. Май, майор, майський. (2 ряд)

3. Липа, липкий, липка. (3 ряд)

Проверка. Оценка учащимися.

- Почему эти слова оказались лишними?

Творческое задание.

Составить текст на тему «Весна».

Словарь: цветочки, зацветут, в цвету.

Творите без границ!

VI. Итог урока. Рефлексия урока.

- Что нового узнали на уроке?

- Какие слова называются однокоренными?

- Что называется корнем слова?

- Какую тайну раскрыли сегодня на уроке?

- Что вам понравилось на уроке?

- При помощи пиктограмм оцените свое настроение на уроке.

Домашнее задание

Английский язык. Разгадать кроссворд (приложение 2)

Мотивація учнів

Мотивационный этап

1. Оценка эмоционального настроя учащихся. Обмен пожеланиями.

Учитель начальных классов здоровается с учениками, обращая внимание на то, что их ждет необычный урок, ведь они будут работать сегодня сразу с двумя учителями: русского и английского языков. Давайте улыбнёмся друг другу. Я рада видеть ваши лица, ваши улыбки.

- Думаю, что этот урок принесёт нам всем радость общения друг с другом; поможет вам подняться ещё на одну ступеньку школьной грамотности. Мы продолжаем изучать тайны русского и английского языков. И как всегда, каждый из вас на уроке будет исследователем.

2. Актуализация субъектного опыта.

Учитель предлагает ученикам ответить на вопросы:

- Что Вы ожидаете:

- От урока?

- От учителей?

- От одноклассников?

Рефлексія діяльності на уроці

Відповіді на питання:

- Що я встиг зробити на уроці?

- Чого досяг?

-Що залишилося для мене невирішеним?

Домашнє завдання

Английский язык. Разгадать кроссворд (приложение 2)

Інше

 

Додаткова інформація

Використані джерела і література

1. Архипова Є.В. Проблеми мовленнєвого розвитку молодших школярів: Автореферат докторської дисертації.-М.,1998.
2. Бобровська Г.В. Збагачення словника молодших школярів / Г.В. Бобровська / / Початковашкола- 2002 - № 6.
3. Виготський Л.С.Мисленняі мова / / Виготський Л.С. Вибраніпсихологічнідослідження.-М.,1956.
4. Горбунова Н.Д. Робота зфразеологізмами. / Н. Д. Горбунова / / Початкова школа плюс до і після .- 2003. - №3.
5. Львів М.Р. Словничок синонімів і антонімів. Для початкових класів.-М.:Вентана-Граф, 1997.
6. Російська мова в початкових класах:Теоріяі практика навчання. / М. С.Соловейчик, П. С. Жедек, М. М. Світловська .- М.: Просвещение, 1993.
7. Коваленко О.Я. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформацій іншомовної освіти//Іноземні мови в навчальних закладах.-2003.-№2.

8. Редько В. Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи – К. : Генеза, 2007.

9. Нестандартні уроки в початковій школі / Упоряд. О. Кондратюк. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005.

Поради щодо логічного переходу від цього уроку до наступних

Продовжити роботу з інтеграції знань учнів з іншими навчальними предметами (українська мова).

Інше

Авторська розробка вчителів Пономаренко Олени Олександрівни, вчителя початкових класів і

Поправко Наталії Василівни, вчителя англійської мови.

Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм іменем.